Klasa: 112-02/20-01/01
Urbroj: 2198/04-3-20-2 od 27. I. 2020.    (610)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19; u daljnjem tekstu ZSN), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Općine Zemunik Donji 30/2019), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Zemunik Donji raspisuje

Temeljem članka 3. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Općine Zemunik Donji 04/16) i Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Općine Zemunik donji 04/16), Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji, dana 07. travnja 2017. godine, objavljuje

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 5. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji, Općinski načelnik Općine Zemunik Donji oglašava

Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu I drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i  članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Zemunik Donji, Klasa: 406-01/16-01/02, Urbroj: 2198/04-2-16-1 od 06.srpnja 2016.g. Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašava


Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta 3881.1 Zoran Pinčić 2015. g.