Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu I drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i  članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Zemunik Donji, Klasa: 406-01/16-01/02, Urbroj: 2198/04-2-16-1 od 06.srpnja 2016.g. Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašava


Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta 3881.1 Zoran Pinčić 2015. g.