U četvrtak, 23. listopada 2014. g. u 18,00 sati u općinskoj vijećnici održana je 14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji sa slijedećim

 D  N  E  V  N  I M     R E  D O M

  1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji
  2. Prijedloog Odluke o provođenju postupka javne nabave za obavljanje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima za akademsku godinu 2014/15.
  4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika  od 01. 01. 2015. g. do kraja školske godine.
  5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Zemunik Donji.
  6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana  zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Zemunik Donji