Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašava

 

N A T J E Č A J

o prodaji građevinskog zemljišta

 

  1. Predmet natječaja je prodaja građevinske parcele: čest. zem. br. 2887/72 , k.o. Zemunik,  ukupne površine 1140  m2, po početnoj cijeni  od  97,00 kuna/m2.
  1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na na žiro račun prodavatelja broj: HR0823900011852500004, model 68, poziv na broj 7889-OIB
    Potvrda o uplatiti jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu

  2. Ponuda temeljem ovog natječaja mora sadržavati:

- Ime, prezime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
- Domovnicu za fizičke osobe, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe,
- Oznaku građevinske parcele i ponuđenu cijenu za istu,

 

  1. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine 8 dana od objave u dnevnom tisku u zatvorenoj omotnici na adresu:
    OPĆINA ZEMUNIK DONJI , sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za kupnju građevinskog zemljišta č.z. 2887/72", Ulica  I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji

 

 

Klasa: 944-01/17-1/2
Urbroj: 2198/04-3-17-1
Zemunik Donji, 24. 08. 2017. g.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE ZEMUNIK DONJI