Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji oglašava

 
N A T J E Č A J
o prodaji građevinskog zemljišta

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinske parcele: čest. zem. br. 2887/70 , k.o. Zemunik,  ukupne površine 1249 m2, po početnoj cijeni od  97,00 kuna/m2.

 2. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na na žiro račun prodavatelja broj: HR0823900011852500004, model HR68, poziv na broj 7889-OIB.
  Potvrda o uplatiti jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu

 3. Ponuda temeljem ovog natječaja mora sadržavati:
  1. Ime, prezime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
  2. Rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe,
  3. Oznaku građevinske parcele i ponuđenu cijenu za istu

 4. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine 8 dana od objave u dnevnom tisku ili web stranici Općine, dakle do 10. 11. 2017.g. u zatvorenoj omotnici na adresu:
  OPĆINA ZEMUNIK DONJI , sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za kupnju građevinskog zemljišta č.z. 2887/70",
  Ulica  I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji

 

Klasa: 944-01/17-1/02
Urbroj: 2198/04-3-17-1
Zemunik Donji, 31. 10. 2017. g.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE ZEMUNIK DONJI