Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novinebroj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašavaNATJEČAJ
o prodaji građevinskog zemljišta

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskih parcela:
   
  1. Čestica zemlje br. 2887/55 , k.o. Zemunik,  ukupne površine 4281  m2, po početnoj cijeni od  97,00 kuna/m2.
  2. Čestica zemlje br. 2887/59 k.o. Zemunik, ukupne površine 2144 m2, po početnoj cijeni od 97,00 kn/m2
  3. Dio čestice zemlje 5054 k.o. Zemunik, površine 78 m2, po početnoj cijeni od 65,00 kn/m2

 2. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nanažiroračunprodavateljabroj: HR0823900011852500004, model HR68, pozivnabroj 7889-OIB.
  Potvrda o uplatiti jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

 3. Ponuda temeljem ovog natječaja mora sadržavati:

  1. Ime, prezime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
  2. Kopija osobne iskaznice za fizičke osobe ili Rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe,
  3. Oznaku građevinske parcele i ponuđenu cijenu za istu,


 4. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine 8 dana od objave u dnevnom tisku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA ZEMUNIK DONJI ,sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za kupnju građevinskog zemljišta č.z. _______", Ulica  I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji

 

Klasa: 944-01/17-1/03
Urbroj: 2198/04-3-17-1
Zemunik Donji, 21. 11. 2017. g.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE ZEMUNIK DONJI