Temeljem  članka 35. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)  i članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Zadarske županije 13/16), Općinsko vijeće općine Zemunik Donji na svojoj 5. sjednici, održanoj 29. studenoga 2017.g. donosi

O  D  L  U  K  U o  dodijeljenim stipendija redovnim studentima  za akademsku godinu 2017/2018