Odjel za računovodstvo, proračun i financije obavlja poslove izrade prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i pratećih dokumenata te izrade mjesečnih i tromjesečnih izvješća o financijskom poslovanju.

U djelokrug Odjela spada briga za pravilnu primjenu zakonskih propisa iz djelokruga svojega rada, briga o prilivu sredstava u proračun i o plaćanju dospjelih obveza, priprema naloga za transfer sredstava za proračunske korisnike, praćenje propisa iz oblasti financijskog poslovanja, izrada ekonomske analize i planova, vođenje brige o tekućoj likvidnosti proračuna, izrada financijskih i statističkih izvješća za Općinsko vijeće i Poglavarstvo te nadležna državna tijela.

Odjel brine o ažurnom i urednom vođenju knjigovodstvene dokumentacije, prati izvršenje proračuna tijekom godine i o istome izvješćuje Općinsko vijeće i Poglavarstvo, prati troškove funkcioniranja općinske uprave te o uočenim nedostacima ili eventualnim prekoračenjima upozorava načelnika.

U djelokrug Odjela spada i obračun plaća službenika i namještenika Općine Zemunik Donji.

Voditeljica Odjela:
Jasna Paleka

Adresa: Ulica I br.16, 23222 Zemunik Donji
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon / fax: 023 / 351 355