Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, te poslove državne uprave kad je to određeno zakonom.

 grb

OPĆINSKO VIJEĆE U OKVIRU SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi Općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom finaciranju,
 • odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima,
 • donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina Općine Zemunik Donji čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • donosi dokumente prostornog uređenja i dokumente praćenja stanja u prostoru (prostorni planovi, izvješće o stanju u prostoru i drugi dokumenti * utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Općinu,
 • bira i razrješava predsjednika i podredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine.
 • donosi akte o osnivanju trgovačka društva, javne ustanove i druge ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu s zakonom
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o davanju koncesija, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova putem ugovora, osnivanju vlastitih pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije uređen, * odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o pristupanju nacionalnim i međunarodnim udruženjima,
 • odlučuje o dodjeli javnih priznanja,
 • odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
 • Imenuje povjerenstvo za javnu nabavu,
 • Donosi akte kojima se određuju plaće načelniku i zamjeniku načelnika i naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela vijeća.
 • Predlaže, imenuje i razriješava članove upravnih vijeća, skupština i nadzornih odbora u ustanovama, odnosno trgovačkim društvima, u kojima je Općina osnivač odnosno vlasnik ili ima udijele u vlasništvu i suce porotnike.
 • Donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine.
 • Odlučuje o pokroviteljstvu.

Općinsko vijeće obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim zakonima i Statutom Općine Zemunik. Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje, vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, kao i prava predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća te druga pitanja.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA