Natječaji

PREUZIMANJE PRILOGA:

Datum objave: 30.06.2023. godine

Datum objave: 17.06.2023. godine

Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji oglašava

N A T J E Č A J

 

  1. Predmet natječaja:
  • prodaja građevinskog zemljišta u Zemuniku Gornjem - Stambeno poslovna zona:

 

redni broj

oznaka katastarske  čestice -  nova izmjera

površina

katastarska općina

oznaka katastarske čestice - postojeći katastar

1.

k.č. 4249

4281 m2

ZEMUNIK

k.č. dio 2887/55

 

Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta iznosi 135,00  kuna/m2.

  1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na na žiro račun prodavatelja broj: HR0823900011852500004, model 68, poziv na broj 7889-OIB. Potvrda o uplatiti jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu
  2. Mogućnost uvida u nekretninu - najaviti se prethodno svakim radnim danom od 8:00-14:00

 

  1. Ponuda temeljem ovog natječaja mora sadržavati:
  1. Ime, prezime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
  2. Kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe,
  3. navesti predmet prodaje, odnosno zemljišta i ponuđenu cijenu za istu,

 

  1. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine do 02. 03. 2022. god. do 10:00 sati,  u zatvorenoj omotnici na adresu:

   OPĆINA ZEMUNIK DONJ, sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za kupnju građevinskog zemljišta: Ulica  I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji, kontakt tel. 023 351-355.

 

Zemunik Donji, 21. 02. 2022. g.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Stranica 1 od 3
Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA